EK MADDE-2 KAPSAMINDA RUSYA FEDERASYONU’NDAN YAPILACAK YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DUYURUSU

 

 Başvurular Ankara Üniversitesi Yatay Geçiş İlkeleri çerçevesinde değerlendirilecek olup, lisans programlarına başvuruları kabul edilenler, eğitime 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında başlayacaklardır.

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

–  Başvuru belgelerini yanlışlıkla da olsa farklı yerlere teslim edenlerin ya da başka yerlere başvuranların başvuruları işleme konulmayacaktır.
–   Zamanında yapılmış olsa dahi, eksik belgeyle yapılan müracaatlar işleme konulmayacaktır.

 

Ek Madde-2 Uyarınca Rusya Federasyonu’ndan Yapılacak Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Esaslar

16/12/2015 tarihli Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde-2’si uyarınca 2015-2016 eğitim- öğretim döneminden itibaren uygulanmak üzere, Rusya Federasyonu’nda ön lisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde hazırlık sınıfı dahil eğitime başlayan Türk vatandaşı öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde;

  1. Öğrencilerin adı geçen yönetmelikte yer alan ve yükseköğretim kurumları tarafından istenen

yatay geçiş için gerekli tüm belgelere sahip olması durumunda hazırlık sınıfı, birinci sınıf ve sonsınıf dahil yatay geçiş yapabilmelerine,

  1. Öğrencilerin başvurduğu bölümün ilgili yılındaki ÖSYS kontenjanının %10 nu geçmemek üzere yatay geçiş başvurularının yükseköğretim kurumları tarafından değerlendirilmesine,
  2. Yatay geçiş için istenen belgelere sahip olmayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak ders alabilmelerine, birinci madde hükümleri uyarınca belgelerini sağlayanların yatay geçiş yapabilmelerine,
  3. Lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde eğitime başlayan öğrencilerin Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmalarına,
  4. Akkuyu NGS Projesi kapsamında Rusya Federasyonu’nda eğitim gören öğrencilere ilişkin olarak ise; konu ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile değerlendirme çalışmalarının devam etmesine,

 karar verilmiştir.

Başvuru Tarihleri 25 Ocak – 05 Şubat 2016
Başvuru Adresi Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tandoğan Yerleşkesi, Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası Kat:3 Beşevler/ANKARA
Sonuç İlan Tarihi 17.02.2016
Kesin Kayıt Tarihi 18.02.2016 Saat : 09.00-16.00

 

Not: Enstitülere yatay geçiş başvurusu yapacak adaylar istenen belgeleri, başvuru tarihlerini ve başvuru yerini Enstitü Müdürlüklerinden öğrenebilirler.

Başvuru Belgeleri

1)Yeni tarihli sınıfını belirten öğrenci belgesi,

2) Onaylı ders içerikleri,

3) Transkript: Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumundan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belgenin aslı. (Not değerlendirme sistemi 4,00’lük sisteme tabi olan öğrencilerin, kurumlarından alacakları transkriptlerinde akademik ortalamalarının açıkça yazılı ve onaylı olması gerekmektedir. Bu öğrencilerin genel not ortalamalarının 100’ lük karşılıkları Üniversitemizce belirlenen 4,00’lük sistemin 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosu esas alınarak belirlenir.)

4) Disiplin cezası (uyarma cezası hariç) almadığını gösteren resmi belge,

5) Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır.

a ) AYÖS 2014 veya AYÖS 2015‘den en az 50 standart puan,
b ) ABITUR sınavında en az 4 puan,
c ) Uluslararası Bakalorya diplomasında diploma notu en az 30,
d ) SATI sınavından en az 1100 toplam puan ve en az 650 matematik puanı,
e ) ACT sınavından en az 24 puan.
f ) Birleşik Krallık (İngiltere, İskoçya, Galler ve K. İrlanda) AL ve ASL sınavlarında başvurulan programla ilgili konuda birisinden en az A notu alınmış iki A seviyesi; ayrıca A seviyesi notlarında A*=140, A=120, B=1OO, C=80, olarak ve A seviyesi konularından farklı AS (Advanced Subsidiary Level) notlarında bu puanların yarısı alınarak hesaplanacak en az 320 toplam puan almış olmak.
g ) Cambridge Uluslararası AL ve ASL Sınavları Başvurulan programla ilgili konuda birisinden en az A notu alınmış 2A seviyesi; ayrıca A seviyesi notlarında A*=140, A=120, B=1OO, C=80, olarak ve A seviyesi konularından farklı AS (Advanced Subsidiary Level) notlarında bu puanların yarısı alınarak hesaplanacak en az 320 toplam puan almış olmak.
h ) Fransız Bakaloryası Başvurulan programla ilgili dalda en az 15/20 almış olmak.
ı ) GCE En az biri başvurulan programda olmak üzere 3 konuda (alanda) A seviyesinde puan almış olmak.
i ) Tawjihi Tüm programlar için minimum 80 puan almış olmak.
j ) West African Examination Council West African Senior School Certificate Examination (WASSCE) (WAEC) En az biri başvurulan programda olmak üzere altı konuda (alanda) B2 seviyesinde puan almış olmak.”
k ) Güney Kore’ de “Korea Institute of Cirriculum and Evaluation (KICE) tarafından yapılan College Scholastic Aptitude Test (CSAT) sınavı Başvurulan programla ilgili olmak üzere B türünde en az bir konu içeren College Scholastic Ability Test (CSAT) [Suneung]” sınavından en az % 75.
l ) Japonya Daigaku Nyüski Senta Shiken Giriş Sınavı
Sınavın Yapıldığı Alanlar, Tavan Puanlar ve Sınav Süreleri
Japonca 80 dk (200 puan)
Sosyal Bilimler 1 alan 60 dk (10O puan), 2 alan 130 dk (200 puan) (Tarih – Coğrafya, Vatandaşlık) Matematik I 60 dk (100 puan)
Matematik II 60 dk (100 puan)
Fen Bilimleri I 2 alan 60 dk (100 puan)
Fen Bilimleri II 1 alan 60 dk (100 puan), 2 alan 130 dk (200 puan)
Yabancı Dil 80 dk (200 puan)
m ) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm veya programlara başvuran adayların kabul koşullarını sağlamaları yanında, FakülteIKonservatuvar/Yüksekokul tarafından yapılacak özel yetenek sınavında da başarılı olmaları gereklidir.

 

 

2016-01-22T16:55:26+00:00
X