2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA YÜZDE ONA GİREN ÖĞRENCİLER HAKKINDA

2547 Sayılı Kanunun 46. maddesinin (h) bendi uyarınca, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı güz yarıyılında ilk yüzde ona giren öğrenciler belirlenmiş ve listeler ilan edilmiştir.

Yapılan değerlendirme sonucunda oluşturulan listenin son hali aşağıda bulunmaktadır.

Öğrencilerin aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda listeleri kontrol etmeleri ve itirazları olmaları halinde 04/04/2017 Salı Günü 17:30’a kadar bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na ve yüksekokul müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra itiraz kabul edilmeyecek olup mevcut itirazlar dikkate alınarak nihai karar verilecektir.

İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA İLK YÜZDE ONA GİREN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR

6111 sayılı Kanun’un 173. Maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Kanun’un 46 maddesinin (h) bendi uyarınca bir dönemde yüzde ona giren öğrencilerin belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar, 01.03.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

2547 sayılı kanunun (h) bendinde,

” Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin, başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarı ile yapılacak sıralamada, ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.” hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede bütünleme sınav sonuçları ve aşağıdaki hususlar dikkate alınarak yüzde ona giren öğrenciler belirlenmiştir:

Hazırlık sınıfı öğrencileri dikkate alınmamıştır.

İlgili dönemde bir bölüm için sadece o bölümde kayıtlı öğrencilerin her dönem için senato tarafından belirlenen onaylı asgari dersleri alan tüm öğrenciler başarı ortalamasına göre sıralanmıştır. Asgari derslerin hesabında senato tarafından ilgili dönem için belirlenen zorunlu ve seçmeli dersler dikkate alınmış, bunun dışındaki dersler hesaba katılmamıştır (UYM101 Üniversite Yaşamına Uyum dersi değerlendirmeye alınmamıştır).

Bu sıralamada ilk yüzde ona giren öğrenciler belirlenmiş ve sadece asgari dersleri alıp tümünden başarılı olan öğrencilere söz konusu Kanun’un maddesi uygulanmıştır.

İlk yüzde on içinde olsa bile herhangi bir dersten ilgili yarıyılda başarısız olan öğrenciler sıralama dışında bırakılmıştır.

Yüzde ona giren son öğrenci ile aynı akademik ortalamaya sahip diğer öğrenciler de değerlendirilmiştir.

Yüzde ona giren öğrenci sayısının hesabında, toplam öğrenci sayısı belirlenirken;

Hazırlık sınıfı öğrencileri değerlendirmeye alınmamıştır.

Bir bölüm için sadece o bölümde kayıtlı öğrencilerin her dönem için belirlenen asgari dersi alan öğrenci sayısı dikkate alınmıştır.

Asgari ders hesabında, Üniversite Senatosunca ilgili dönem (2014-2015 Bahar yarıyılı) için kabul edilen zorunlu ve seçmeli dersler esas alınmıştır.

Daha üst dönemde olup, başarısız dersleri nedeniyle daha önceki dönemlerden ders alan öğrenciler ile azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler hariç tutulmuştur.

Bir bölümdeki öğrencilerin ilgili dönemindeki toplam öğrenci sayısı dikkate alınmış, gruplara (şube veya sınıf) ayrılmış ise gruplara göre değerlendirme yapılmayarak tüm grup toplamına göre işlem yapılmıştır.

Dikey veya yatay geçiş yapan en az bir dönem eğitimi bitiren öğrenciler dikkate alınmıştır.

Daha önce bir başka yükseköğrenim kurumunda gördüğü derslerden muaf olan öğrencilerden ilgili dönemde muaf dersi bulunanlar da dikkate alınmamıştır.

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüzde On Listesi

Elmadağ Meslek Yüksekokulu
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Fen Fakültesi
Gama Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu

2016-2017 güz yarıyılında %10’a giren öğreci listesinde ismi bulunan öğrencilerin, iade işlemleri yapılabilmesi için 2016-2017 Bahar yarıyılında ödedikleri dekontlarının aslı ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Katkı Payı birimine başvurmaları gerekmektedir.

İade işlemleri sırasında istenilen bilgiler
1-Öğrenciye ait hesap numarası
2-Banka Şube Adı
3-Banka Şube Kodu
4-IBAN numarası

 

2017-03-28T11:08:01+00:00
X