ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ EVLERİ YÖNETMELİĞİ

Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
Madde   1-Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Üniversitesi öğrencilerinin Ankara Üniversitesi öğrenci evlerinde olanaklar ölçüsünde sağlıklı, temiz ve huzur içinde barınmalarının sağlanmasında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde   2-Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Kanunun 47 nci maddesi uyarınca Ankara Üniversitesi bünyesinde bulunan öğrenci evlerinin yönetimi, çalışmaları, görevlilerin yetki ve sorumlulukları ile öğrencilerin öğrenci evlerinde barınma esaslarını kapsar.

Tanımlar 
Madde   3-Bu Yönetmelikte geçen;

 1. Üniversite: Ankara Üniversitesini,
 2. Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,
 3. Yönetim Kurulu: Ankara Üniversitesi Öğrenci Evleri Yönetim Kurulunu,

ç)    Yürütme Kurulu: Ankara Üniversitesinin Ankara dışındaki
Öğrenci Evleri Yürütme Kurulunu,

 1. Daire Başkanı: Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanını,
 2. Daire Başkanlığı: Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığını ifade eder.

İkinci Bölüm 
Yönetim

Yönetim Kurulu
Madde   4– Öğrenci Evleri Yönetim Kurulu, ilgili Rektör Yardımcısının başkanlığında, Daire Başkanı ve Üniversite Yönetim Kurulunca 3 yıl için seçilen 5 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır.

Öğrenci Evleri Yönetim Kurulu, Öğrenci Evlerinin genel yönetimi, geliştirilmesi ve düzenlenmesi ile ilgili konularda karar alır; öğrenci evlerinde uygulanacak genel kural ve ilkeleri bu Yönetmelik çerçevesinde saptar; Kurula iletilen itiraz ve talepleri inceleyip karara bağlar ve bu Yönetmelikte öngörülen diğer görevleri yapar.

Yürütme Kurulu
Madde   5- Ankara dışındaki Öğrenci Evlerinde, Yürütme Kurulu Rektörün belirlediği Dekan/Yüksekokul Müdürünün başkanlığında Fakülte/Yüksekokul Sekreteri ve Öğrenci Evi Müdüründen oluşur.

Dekan/Yüksekokul Müdürü gerekli gördüğünde bu görevini Dekan/Müdür Yardımcılarından birine bırakabilir.

Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulunun belirlediği ilke ve aldığı kararları uygular.

Öğrenci Evi Müdürü
Madde   6– Öğrenci Evi Müdürünün atanması 2547 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin (c) fikrasında belirtilen usule göre yapılır. Görevleri şunlardır:

 1. Öğrenci evini kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve kararlara uygun olarak yönetmek,
 2. Öğrenci evi hakkında Yönetim Kurulunca istenecek bilgi ve belgelerin doğru ve zamanında gönderilmesini sağlamak,
 3. Tespit edilen esaslara göre öğrenci evine kabul edilecek öğrencilerin kayıt ve kabul işlemlerini yaptırmak, kayıt, kabul ve diğer evrakın tutulmasını ve korunmasını sağlamak,

ç)    Memur ve hizmetliler arasında görev bölümü yapmak, nöbet
çizelgelerini düzenlemek,

 1. Yönetim Kurulunun disiplinle ilgili kararlarını uygulamak ve 22 nci maddenin gereğini yapmak,
 2. Öğrenci evi ücret ve güvence paralarının zamanında tahsilini sağlamak,
 3. Öğrenci evinin yatak odaları ile yemekhane, kantin ve benzeri bölümlerini sağlık, temizlik, yangın ve işletme yönünden denetleyerek ögrenci evindeki işletmelerin amaca uygun çalıştırılmalarını sağlamak,
 4. Öğrenci evine giriş ve çıkış saatlerine uyulup uyulmadığını kontrol etmek,
 5. Öğrenci evinin bakım, onarım ve demirbaş ihtiyaçlarını tespit ederek Rektörlüğe bildirmek.

Üçüncü Bölüm
 Öğrenci Başvuru, Kabul Şartları ve Öğrenci Evi Ücretleri

Başvuru ve Kabul 
Madde   7-    Ankara Üniversitesi Öğrenci Evlerinden Ankara Üniversitesi öğrencileri yararlanabilir. Öğrenci evlerinden yararlanmak isteyen öğrenciler, süresi içinde ilgili formu doldurarak Öğrenci Evi Müdürlüğüne başvururlar.  Başka üniversitelerin öğrencileri de Yonetim Kurulunun uygun görüşü, Rektörün onayi ile ogrenci evlerinden yararlanabilirler.

Vehbi Koç Öğrenci Yurduna (öğrenci evine) her fakülte ve yüksekokulun son sınıf ve boş yer kaldıkça alt sınıf öğrencileri alınır.

Kayıt
Madde   8– Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin aşagıdaki hususları
yerine getirmeleri gerekir:

 1. Ankara Üniversitesi öğrencisi olduğunu belgelemek,
 2. Yönetim Kurulunca hazırlanan taahhütnameyi imzalamak,
 3. Yabancı uyruklu ise oturma belgelerini ibraz etmek,

ç)    Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya uygun olduğunu
raporla belgelemek,

 1. Cumhuriyet Savcılığından sabıkasızlık kaydı getirmek,
 2. Devamlı adresine ait ikametgah belgesi getirmek,
 3. Kayıtlı bulunduğu faküllte/yüksekokul yönetiminden disiplin cezası almamış olduğunu belgelemek,
 4. Yönetim Kurulunun o yıl için ayrıca belirleyip duyuracağı diğer belge ve bilgileri vermek.

Ücretsiz Öğrenciler
Madde   9- Maddi olanakları kısıtlı öğrenciler Üniversitenin öğrenci evlerinden Yönetim Kurulunun belirlediği ilkelere göre, ücretsiz olarak yararlanabilir. Ücretsiz öğrenciler, yetenek ve başarıları gözönünde bulundurularak her ders yılı başında maddi olanakları kısıtlı öğrenciler arasından Yönetim Kurulunca seçilir.

Ücret
Madde 10– Öğrencilerden alınacak öğrenci evi ücreti, her öğretim yılı başında Yönetim Kurulunca belirlenir.

Öğrenci evi ücreti her ayın yirminci gününe kadar peşin olarak alınır. Bir öğretim yılı içinde iki kez ücretini geciktiren öğrencinin Yönetim Kurulu kararıyla öğrenci evi ile ilişiği kesilir. Bir öğretim yılının tüm öğrenci evi ücretlerini peşin olarak ödeyenlere %10 oranında indirim yapılır.

Öğrenci evi ücreti, öğrenci evine kayıtlarını ayın onuncu gününe kadar yaptıranlardan tam, onuncu günden sonra yaptıranlardan ise gün hesabı olarak alınır. Ayın bitiminden evvel kendi istekleri ile ayrılan veya çıkarılan öğrencilerin ücretleri geri verilmez. Öğrenci bulunduğu ayı izleyen ayların ücretini peşin ödemişse, yalnız bu aylar için alınan ücretler geri verilir. Ancak öğrenci, öğrenci evi ile ilişkisinin kesilmesini izleyen ayın sonuna kadar yatırdığı öğrenci evi ücretlerini almazsa, bu ücretler Öğrenci Sosyal Hizmetler Birim Saymanlığı hesabına gelir kaydedilir.

Güvence Paraları
Madde   11– Öğrenci evine, öğrenciler tarafından zarar verilmesi veya peşin ödenmesi gerekli öğrenci evi ücretinin zamanında Ödenmediği hallerde kullanılmak üzere Yönetim Kurulunun tespit edeceği miktarda bir ücret, (ücretli ve ücretsiz bütün öğrencilerden) kesin kayıt işlemi sırasında güvence parası olarak alınır.

Öğrenci evine verilen zararların tümü ilgili öğrenciden tahsil edilir. Bu zarar, öğrencinin zamanında ödememesi halinde güvence parasından karşılanır. Zararın güvence parası ile karşılanamayan tutarını, öğrenci şahsen ödemekle yükümlüdür. Öğrenci, güvence parasının eksilen kısmını bir ay içinde tamamlamak zorundadır.

Güvence parası, öğrencinin öğrenci evi ile kesin olarak ilişiği kesilmedikçe geri verilemez. Öğrenci, öğrenci evi ile ilişiğinin kesilmesini izleyen ayın sonuna kadar güvence parasını geri almadığı takdirde, güvence parası, Öğrenci Sosyal Hizmetler Birim Saymanlığı hesabına gelir kaydedilir.

Dördüncü Bölüm
Öğrenci Evlerinin Açılma-Kapanma Zamanları, Evci Çıkma ve İlişik Kesme

Açılma-Kapanma Zamanları ve Evci Çıkma
Madde   12- Öğrenci evlerinin açılma ve kapanma zamanları Yönetim Kurulunca belirlenir. Her öğretim yılı sonunda öğrencilerin öğrenci evi ile ilişiği kendiliğinden sona erer.

Madde   13- Öğrenci evlerinin bulundukları şehirlerin özellikleri ve ulaşım durumları gözönüne alınarak öğrenci evi kapılarının kapalı kalacağı saatler Ankara’da Yönetim Kurulu, Ankara dışında Yürütme Kurulunca tespit edilir. Öğrenciler, ilk kayıtlarında evci çıkacakları adresleri ve bu adreslere evci çıkmalarına ailelerinin yazılı olarak izin verdiğini gösterir izin belgesini öğrenci evi müdürlüğüne teslim etmeleri şartıyla evci çıkabilirler. Bu hükümlere aykırı davrananların ailelerine de haber verilerek öğrenci evi ile ilişikleri kesilir.
İlişik Kesme
Madde   14– Öğrencilerden;

 1. Bu Yönetmelik hükümlerine göre, zamanında öğrenci evi ücretini ve güvence parasını ödemeyenlerin,
 2. Öğrenci evi yönetimine doğru bilgi ve belge vermeyenlerin,

 

Öğrenci evinden yukarıdaki nedenlerle ilişiği kesilen öğrenciler, kendilerine zimmetlenen eşyayı kusursuz olarak öğrenci evi tanıtım kartı ve anahtarlarla birlikte ivedilikle öğrenci evi müdürüne teslim etmek zorundadırlar.

Beşinci Bölüm 
Disiplin
Disiplin İşleri
Madde 15-Öğrenci evlerinde barınan öğrenciler, yüksek öğrenim öğrencisine yakışır şekilde hareket etmek, öğrenci evleri ilke ve kuralları ile bu Yönetmelik ve öğrenci evleri taahhütnamesinde belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür; aykırı hareket eden öğrencilere aşağıdaki disiplin cezalan uygulanır.

Cezalar ilgililere öğrenci evi müdürlüğünce tebliğ edilir.

Disiplin Cezaları
Madde 16-Öğrenci evlerinde uygulanacak disiplin cezaları şunlardır:

 1. Uyarma: Öğrenciye, davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezası öğrenciye ait öğrenci evi dosyasına işlenir.
 2. Kınama: Öğrenciye, davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezası öğrenciye ait öğrenci evi dosyasına işlenir.
 3. Öğrenci Evinden Geçici Çıkarma: Öğrencinin bir aya kadar öğrenci evinden uzaklaştırılmasıdır. Ceza öğrenciye, ailesine ve kayıtlı bulunduğu öğretim kurumuna yazılı olarak bildirilir ve öğrenciye ait öğrenci evi dosyasına işlenir.
 4. Öğrenci Evinden Çıkarma: Öğrencinin öğrenci evi ile olan ilişkisinin tamamen kesilmesidir.  Çıkarma cezası öğrenciye bildirildiğinde, öğrenci derhal öğrenci evini terk etmek zorundadır. Ceza öğrencinin ailesine, öğretim kurumuna yazılı şekilde ve ivedilikle duyurulur. Bu cezayı alanlar bir daha Ankara Üniversitesi Öğrenci Evlerinin hiçbirine alınamazlar.

Uyarma
Madde   17–  Uyarma cezasının verilmesini gerektiren durumlar şunlardır:

 1. Belirlenen yer ve zamanlar dışında ziyaretçi kabul etmek,
 2. Başkalarının rahatsız edecek biçimde gürültü yapmak,
 3. Öğrenci evi eşya ve malzemelerini korumamak, temizliğine özen göstermemek veya yerlerini değiştirmek,
 4. Yatakhane dışında yatak kıyafetiyle dolaşmak,
 5. Öğrenci evi yatakhanelerinde kokan ve bozulabilecek yiyecekler bulundurmak, öğrenci evinde yemekhane ya da öğrenci evi yönetiminin göstereceği yerlerden başka yerlerde yemek, yiyecek içecek hazırlamak,
 6. Su, elektrik ve doğalgaz gibi kaynakların tüketiminde savurganlığa neden olmak,
 7. Yatağını ve özel eşyalarını başkalarını rahatsız edecek biçimde düzensiz bulundurmak,
 8. Öğrenci evinde hayvan bulundurmak,
 9. Öğrencilik sıfatının gerektirdiği niteliklere uymayan tutum ve davranışlarda bulunmak, öğrenci evlerinde geçerli kurallara uymamak.

 Kınama
Madde   18– Kınama cezasının verilmesini gerektiren durumlar şunlardır:

 1. Ortak kullanılan yerlere girip çıkmada zaman çizelgesine uymamak,
 2. Öğrenci evi yönetimince gerekli görülen denetime karşı çıkmak,
 3. Ayrılan yerler dışında izinsiz olarak elektrikli araç ve gereç kullanmak,
 4. Duvarlara, kapılara, demirbaş eşya üzerine yazı yazmak, işaret ve benzeri şekiller çizmek, yapıştırmak, bunlara zarar vermek, öğrenci evi odalarını, tesislerini çevresini amaç dışı kullanmak,
 5. Öğrenci evi kurallarına aykırı fiillerin işlenmesine başkalarını zorlamak ya da özendirmek,
 6. Öğrenci evine alkollü gelmek, öğrenci evinde alkol içmek veya alkol bulundurmak,
 7. Disiplin yönünden izleme ve soruşturmayı güçleştirmek,
 8. Uyarma cezasını gerektiren tutum ve davranışları tekrarlamak,
 9. Öğrencilik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak, öğrenci evlerinde geçerli olan kurallara kusurlu olarak uymamak.

Geçici Çıkarma
Madde   19- Öğrenci evinden geçici çıkarma cezasını gerektiren durumlar şunlardır:

 1. Öğrenci evinde sözlü ve fiili saldırıda bulunmak,
 2. Yasaklanmış yayınları bilerek öğrenci evine sokmak, bulundurmak,
 3. Öğrenci evinde kumar oynamak, oynatmak,
 4. Öğrenci evi eşyasını öğrenci evinden izinsiz olarak dışarıya çıkarmak,
 5. Öğrenci evi yöneticilerinin ya da Disiplin Kurulunun çağrılarına uymamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak,
 6. Öğrenci evi yönetimince asılan duyuruları yırtmak, tahrif etmek,
 7. Kınama cezasını gerektiren tutum ve davranışları tekrarlamaktır.

Çıkarma 
Madde   20-Öğrenci evinden çıkarma cezasını gerektiren durumlar şunlardır:

 1. Öğrenci evi içinde ve dışında genel ahlak kurallarına uymayan ve toplumu tahrik eden davranış ve eylemlerde bulunmak,
 2. Hırsızlık yapmak,
 3. Öğrenci evi yöneticilerine, çalışanlarına ve diğer öğrencilere yazılı, sözlü veya fiili saldırıda bulunmak ve tehdit etmek,
 4. Üzerinde ya da kendi kullanımına bırakılmış yerlerde ateşli silahlar, patlayıcı maddeler ya da kama, hançer, sivri uçlu oluklu bıçaklar, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç gibi her türlü kesici, delici ya da topuz, topuzlu kamçı, muşta, taş, sopa, demir ve lastik çubuklar ya da boğucu tel ve zincir gibi her türlü bereleyici ya da boğucu araçlar, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar, zehirler, gaz maddeleri ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikte olan benzeri madde bulundurmak,
 5. İçki içmeyi, kumar oynamayı, öğrenci evine sarhoş gelmeyi alışkanlık haline getirmek,
 6. İzin almaksızın öğrenci evinde her türlü gösteri, toplantı düzenlemek, demeç vermek, kışkırtmak, bu gösteriye katılmak,
 7. Öğrenci evini işgal etmek, öğrenci evini ve odasını amaç dışı kullanmak,
 8. Yönetici ve görevlilerin görevlerini yapmasına engel olmak,
 9. Öğrenci evi içinde ve dışında güvenlik kuvvetlerine karşı gelmek, hakaret etmek, müessir fiilde bulunmak, silah kullanmak,
 10. Milli birlik ve bütünlük duygularını zedeleyici amaçla yabancı bayrak asmak, sembol kullanmak, marşlar söylemek, ideolojik resim taşımak ve benzer fiillerde bulunmak,
 11. Yasa dişi örgütlere her ne şekilde olursa olsun yarar sağlayıcı etkinliklerde bulunmak,
 12. Yukarıdaki fiilleri kendi kaldığı öğrenci evi dışında ya da kurumun bir başka öğrenci evinde işlemek veya bu amaçla girişimde bulunmak,
 13. Geçici olarak öğrenci evine girmesi yasaklanmış olup da bu yasağa uymamak
 14. Kasıtlı bir suçtan dolayı özgürlüğü bağlayıcı cezaya kesin hükümlü olmak,
 15. Bağlı bulunduğu öğrenim kurumundan 3 ay ya da daha çok uzaklaştırma cezası almak,

ö)    Geçerli bir mazereti olmadığı halde bir yarıyılda üç günden
fazla devamsızlık yapmak

 1. Öğrenci evi yönetimine, öğrenci evine girmesini etkileyici yanlış bilgi vermek,
 2. Geçici çıkarma cezası gerektiren tutum ve davranışları

tekrarlamaktır.

Madde   21– Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiillere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer fiillerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.

Disiplin Kurulu
Madde   22- Öğrenci evlerinde Yönetim Kurulu veya yürütme kurulları aynı zamanda Disiplin Kuruludur.
Disiplin Kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Disiplin Soruşturması 
Madde   23- Öğrenci, bu Yönetmeliğin 17, 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinde sayılan fiillerden birini işlediği takdirde Öğrenci Evi Müdürü durumu öğrendiği tarihten itibaren 7 gün içinde ilk soruşturmayı yaparak Disiplin Kuruluna dosyayı gönderir. Disiplin Kurulu, dosyanın kendilerine tesliminden itibaren 30 gün içinde incelemeyi sonuçlandırarak karara bağlar.

Disiplin cezalarının öğrenciye tebliği veya duyurulması tarihini izleyen 15 gün içinde öğrenci, Rektörlük Makamına itiraz edebilir. İtiraz, kararın uygulanmasına engel olmaz. Rektörlük tarafından verilen kararlar kesindir.

Madde 24– Disiplin Kurulu gerekli gördüğü takdirde ilgilileri çağırarak dinler. Bu halde çağırılan öğrenci çağrıya uymaz ya da ifade vermezse, durum bir tutanakla tespit edilir ve gerekli karar ilgilinin gıyabında verilir.

Madde   25- Birden çok ceza gerektiren fiilin işlenmesi halinde, Disiplin Kurulu her fiil için ayrı ceza verir. Kesin çıkarma cezası verilmişse, diğerleri uygulanmaz. Suç tekrarında bir üst ceza verilir.

Madde                  26– Disiplin Kurulu, cezayı verirken, fiilin niteliğini, önemini, öğrencinin öğrenci evinin dışında ve içindeki genel durumunu, fiilin ne gibi şartlar altında işlenmiş olduğunu, öğrencinin fiili işlediği zamandaki ruhsal ve fiziksel sağlık durumunu ve pişmanlığını dikkate alarak daha hafif ceza verebilir.

Madde   27– Disiplin cezalan “Disiplin Kurulu Karar Dosyası”nda saklanır.

Altıncı Bölüm
Tutulacak Defter ve Dosyalar

Madde   28-Öğrenci evlerinde aşağıdaki defter ve dosyalar tutulur:

 1. Gelen evrak defteri,
 2. Öğrenci dosyası (her öğrenci için ayrı ayrı),
 3. Nöbet devir defteri,
 4. İşletmeler dosyası,
 5. Disiplin Kurulu karar defteri,
 6. Teftiş dosyası,
 7. Demirbaş defteri,
 8. Ambar defteri.

Vehbi Koç Öğrenci Evi
Madde   29– Vehbi Koç Öğrenci Evi ile Ankara Üniversitesi arasındaki özel Protokol gereğince Vehbi Koç Öğrenci Evi için bu Yönetmelik ile Protokoldeki hükümlerin çelişmesi durumunda Protokol hükümleri öncelik taşır.

Yedinci Bölüm
Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller
Madde   30– Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Öğrenci Evleri Yönetim Kurulunun alacağı kararlar geçerli olur.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde   31- 5/6/1999 tarihli ve 23716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Öğrenci Evleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde   32- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde   33- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi
Rektörü yürütür.