Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 2012-12-18T01:26:37+00:00

4 Haziran 2010 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 27601

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
YAZ DÖNEMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi yaz dönemi eğitim-öğretimine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesinde güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz döneminde yapılan eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Senato: Ankara Üniversitesi Senatosunu,
b) Üniversite: Ankara Üniversitesini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Dönemi Eğitim-Öğretiminin Amaçları, Süresi, Dersler,
Başvuru ve Kayıt Koşulları
Yaz dönemi eğitim-öğretiminin amaçları
MADDE 5 – (1) Yaz dönemi eğitim-öğretiminin amaçları şunlardır:

a) Öğrencilerin kayıt oldukları anadal programındaki öğreniminin yanı sıra bir ikinci anadalda veya bir yan dalda paralel öğrenim görmelerini ve başarılı öğrencilerin üst yarıyıldan ders almalarını sağlayarak daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkan tanımak,
b) Öğrencilerin güz ve bahar yarıyıllarında almadıkları veya alıp başarısız oldukları dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle bu durumdaki öğrencilere imkan sağlamak ve bölümlerin/anabilim dallarının zorunlu derslerinde meydana gelen birikmeleri önleyerek eğitimin verimini arttırmak,
c) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin Üniversitenin eğitim-öğretim imkanlarından özel öğrenci statüsünde yararlanmalarını sağlamak,
ç) Üniversitenin eğitim ve öğretim imkanlarını yaz aylarında da öğrencinin hizmetine açmak.
Yaz dönemi açılması
MADDE 6 – (1) Yaz dönemi eğitimi; öğrencilerin talepleri de göz önünde tutularak, ilgili bölümün/anabilim dalının önerisi, enstitü/fakülte/yüksekokul kurulu kararı, Senatonun ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla açılır. Yaz dönemi öğretiminin başlangıç tarihi; bahar yarıyıl sınavlarının tamamlanmasından itibaren yedi günden az, on beş günden çok olmamak üzere fakülte/yüksekokul/enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(2) Güz ve bahar yarıyılları eğitim-öğretim programlarında yer alan derslerin açılması Yaz dönemine ertelenemez.
(3) (Değişik: R.G.-07/06/2011-27957) Yaz döneminde yabancı dil hazırlık sınıfları hariç hazırlık sınıfları açılmaz. Yaz döneminde yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi Senatonun belirleyeceği uygulama esasları çerçevesinde düzenlenir.
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 7 – (1) Yaz döneminde eğitim-öğretim süresi otuzbeş işgününden az olmaz. Bu süreye yaz dönemi ara sınavları dahildir; yaz dönemi sonu sınavları ise dahil değildir.

(2) Yaz döneminde açılan her bir dersin toplam ders saati, güz veya bahar yarıyıllarında yapılan aynı dersin toplam ders saati kadardır.
Derslerin belirlenmesi
MADDE 8 – (1) Yaz döneminde açılması öngörülen dersler ve bu derslerden sorumlu öğretim elemanları, dersleri veren enstitü/fakülte/yüksekokul/bölüm/anabilim dalı tarafından Mart ayı sonuna kadar belirlenir. Yaz dönemi eğitim programı, bu bilgiler esas alınarak ve ilgili enstitü/fakülte/yüksekokul kurulu kararı ile Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir.

Yaz döneminde ders alma koşulları
MADDE 9 – (1) Öğrenciler istekleri halinde yaz döneminde ders alabilirler. Bir öğrenci, yaz döneminde lisans eğitiminde 12, lisansüstü eğitiminde 9 kredilik ders alabilir.

(2) Yaz döneminden yararlanmak isteyen öğrenci;
a) Normal eğitim süresi içinde alıp başarısız olduğu ya da sınava girme hakkını elde edemediği dersleri,
b) 1/6/2010 tarihli ve 27598 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 20 nci maddesi uyarınca tekrarlaması gereken dersleri,
c) Üst yarıyıllara ait dersleri, önkoşul olan dersleri ya da önkoşulunu başarmış olduğu dersleri
alabilir.
(3) Genel akademik başarı not ortalaması 1,80’in altında olup ders tekrarı yapma durumunda olan öğrenciler yaz döneminde daha önce almadıkları dersleri alamazlar.
(4) Güz ya da bahar yarıyılı sonunda ilişiği kesilmiş olan öğrenciler yaz döneminden yararlanamazlar. İlişik kesme işleminden önce kayıt işlemi yapılmış ise kayıt işlemi iptal edilir.
Derslere başvuru ve kayıt
MADDE 10 – (1) Yaz döneminde açılacak dersler bahar yarıyılının son ayı içinde Üniversite web sayfasında öğrencilere duyurulur. Yaz döneminde açılan derslere kayıt işlemi, ön kayıt ve kesin kayıt olarak iki aşamalı olarak yapılır. Ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri, yaz dönemi dersleri başlamadan önce ve ilgili enstitü/ fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca belirlenen tarihler içinde yapılır.

(2) Yaz dönemi için ders ekleme ve bırakma işlemi uygulanmaz.
Ders açılması için gerekli öğrenci sayısı
MADDE 11 – (1) Yaz döneminde ders açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı ön lisans ve lisans programlarında 10’dan az olamaz. Ancak Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarında ve lisansüstü programlarda daha az öğrenci ile de ders açılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim Elemanları, Eğitim-Öğretim ve Mezuniyetle İlgili Esaslar
Öğretim elemanları
MADDE 12 – (1) Bir öğretim elemanı yaz dönemi eğitim-öğretim programlarında yer alan derslerden en çok üçünü verebilir. Ancak öğretim elemanı lisansüstü programda açılan iki dersinin yanında uzmanlık alan dersini de sürdürebilir.

Eğitim-öğretim
MADDE 13 – (1) Yaz döneminde ders alan öğrencilerin başarı durumları devam, ara sınavlar, ödev, proje, atölye, laboratuvar gibi çalışmalar ve yaz dönemi sonu sınav sonuçları dikkate alınarak dersi veren öğretim elemanı tarafından, 5/11/2009 tarihli ve 27397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi ve Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde belirtilen notlardan biri takdir olunarak belirlenir. Yaz döneminde ders bırakma uygulanmaz. (V) notu uygulaması yapılmaz.

(2) Öğrenciler daha önce aldıkları derse ait devam koşulu şartını sağlamış olsalar bile, yaz döneminde aldıkları derslere devam etmek zorundadır. Devam koşulunu sağlamayan öğrenci yaz dönem sonu sınavına giremez.
(3) Yaz döneminde açılan derslerin yaz dönem sonu sınavına, yaz dönemine kayıtlı öğrenciler girebilir. Ara sınavına veya yaz dönemi sonu sınavına enstitü/fakülte/yüksekokul/bölüm başkanlığı/anabilim dalı başkanlığınca haklı ve geçerli görülen bir nedenle katılamayan öğrencilere, enstitü/fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir. Aynı nedenle öğrencinin isteği üzerine bölüm başkanlığı, yüksekokul, dekanlık veya enstitü önerisi ve Rektörlük onayı ile öğrencinin yaz dönemi kaydı iptal edilebilir.
(4) Yaz döneminde alınan derslerin notları, genel akademik başarı not ortalamasına katılarak değerlendirilir.
(5) Öğrencinin yaz döneminde aldığı derslerin notları öğrenci durum belgesinde yaz dönemi adı altında açılacak bir bölümde gösterilir.
(6) Üniversitenin diğer enstitü/fakülte/yüksekokullarında veya yurtiçindeki diğer yükseköğretim kurumlarında yaz eğitimi yapan öğrencinin notlarının aktarılması ve uyarlanması enstitü/fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 23 üncü ve Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 17 nci maddesi hükümlerine uygun olarak yapılır.
Mezuniyet
MADDE 14 – (1) Yaz döneminde aldıkları ve başardıkları derslerle mezun olma hakkı kazanan öğrenciler; ilgili öğretim yılının bahar yarıyılı sonunda mezun sayılırlar, diploma ile çıkış belgeleri buna göre düzenlenir.

(2) Özel öğrenci statüsü ile yaz dönemi derslerini alıp başaranlara; yaz dönemi öğretim süresini, alıp başardıkları derslerin kodunu, adını, kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir. Bu belge ilgili enstitü müdürü, dekan, yüksekokul müdürü tarafından imzalanır ve bir kopyası ilgili birimde saklanır.
Öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler
MADDE 15 – (1) Bahar yarıyılı sonunda 2547 sayılı Kanundaki öğrenim süresini tamamlayan ve ek süre hakkı kazanmamış bulunan öğrenciler, yaz döneminden yararlanamaz ve ilişikleri kesilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 31/5/2005 tarihli ve 25831 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

X